Useful Welsh phrases and words

Do you have any Welsh friends? Does your partner speak the language?
Perhaps you’re planning a trip to Wales and want to learn some phrases before you go!
Or maybe someone important in your life has recently given birth.
Whatever it is that led you here, we’re delighted that you found us!

Oes gen ti unrhyw ffrindiau Cymraeg?
Ydy dy bartner yn siarad yr iaith?
Wyt ti’n trefnu trip i Gymru ac eisiau dysgu rhai ymadroddion cyn mynd?
Neu ‘falle bod rhywun sy’n bwysig i ti newydd roi genedigaeth?
Beth bynnag sydd wedi dy arwain atom, ‘dyn ni wrth ein bodd dy fod wedi ein darganfod ni!

Cyfarchion Cymreig – Welsh Greetings

 • Bore da Good morning
 • P’nawn da Good afternoon
 • Noswaith dda Good evening
 • Nos da Good night
 • Helo Hello
 • Hwyl Bye
 • Siwmae? (De Cymru – South Wales) Sutmae? (Gogledd Cymru – North Wales) How’s things?
 • Sut wyt ti? How are you? Da iawn diolch Very well thanks A ti? And you?
 • Dw i wedi blino I’m tired
 • Bendigedig diolch Wonderful thank you
 • Ofnadwy Awful
 • Iawn diolch Fine thank you
 • Mae’n braf heddiw It’s sunny/lovely/fine (as in weather) today
 • Mae’n oer heddiw It’s cold today
 • Mae’n gynnes iawn heddiw It’s very warm today
 • Beth yw dy enw di? What’s your name?
 • Graham ‘dw i I’m Graham.
 • Ti’n siarad Cymraeg? Do you speak Welsh?
 • Dw i’n dysgu Cymraeg I’m learning Welsh
 • Wyt ti’n rhydd heno? Are you free tonight? Ydw – Yes, I am Nac ydw – No, I’m not
 • Mae’n ddrwg ‘da fi (South) Ma’n flin gen i (North) – I’m sorry
 • Braf i gwrdd a ti Lovely to meet you

Simple etiquette phrases

 • Diolch – Thanks
 • Diolch yn fawr – Thanks very much
 • Os gwelwch yn dda – Please
 • Dim diolch – No thanks
 • Iawn diolch – Yes please
 • Esgusodwch fi – Excuse me
 • Ga’i…..? – Can I have…? Ga’i baned os gwelwch yn dda? Can I have a cuppa please?
 • Ga’i beint (o gwrw)? Can I have a pint (of beer)?
 • Ga’i un o’r rhain? Can I have one of these?
 • Ga’i hwn os gwelwch yn dda? Can I have this please?
 • Ti ‘ishe paned? (De Cymru – South Wales) D’you want a cuppa?
 • Ti ‘isho panad? (Gogledd Cymru – North Wales) D’you want a cuppa?
 • Gyda llefrith (North)/llaeth (South) a siwgr? With milk and sugar?
 • Gawn ni fwrdd i ddau os gwelwch yn dda? Can we have a table for two please?
 • Beth hoffet ti? Beth hoffech chi? What would you like (singular/plural)?
 • Gymra i’r… I’ll have the…
 • Gawn ni’r bil os gwelwch yn dda? Can we have the bill please?
 • Oes gen ti ddigon? Do you have enough?
 • Oes diolch Yes I do, thanks
 • Nac oes No, I don’t

Numbers Rhifau

 • 1 – un
 • 2 – dau (for feminine nouns – dwy)
 • 3 – tri (for feminine nouns – tair e.g. Mae hi’n dair ‘mlwydd/blwydd oed. She’s three years old.)
 • 4 – pedwar (for feminine nouns – pedair)
 • 5 – pump
 • 6 – chwech
 • 7 – saith
 • 8 – wyth
 • 9 – naw
 • 10 – deg
 • 20 – dau ddeg 21 – dau ddeg un 22 dau ddeg dau 23 – dau ddeg tri etc…!
 • 30 – tri deg
 • 40 – pedwar deg
 • 50 – pum deg
 • 60 – chwech deg
 • 70 – saith deg
 • 80 – wyth deg
 • 90 – naw deg
 • 100 – cant 101 – cant ac un 102 – cant a dau 103 – cant a thri 104 – cant a phedwar

Days of the week – Dyddiau’r wythnos

 • Dydd Llun – Monday
 • Dydd Mawrth – Tuesday
 • Dydd Mercher – Wednesday
 • Dydd Iau – Thursday
 • Dydd Gwener – Friday
 • Dydd Sadwrn – Saturday
 • Dydd Sul – Sunday

Y penwythnos – the weekend
Ar ddydd Llun … = on Monday ….
Dw i’n dod i Gymru I’m coming to Wales
Heddiw – Today
Ddoe – Yesterday
‘Fory – Tomorrow
Heno – Tonight
Neithiwr – Last night
Bore ‘ma – This morning
P’nawn ddoe – Yesterday afternoon
Nos ‘fory – Tomorrow evening/night
Wythnos nesaf – Next week
Wythnos diwethaf (dwetha’) – Last week

Months of the year – Misoedd y flwyddyn

 • January – mis Ionawr
 • February – mis Chwefror
 • March – mis Mawrth
 • April – mis Ebrill
 • May – mis Mai
 • June – mis Mehefin
 • July – mis Gorffennaf
 • August – mis Awst
 • September – mis Medi
 • October – mis Hydref
 • November – mis Tachwedd
 • December – mis Rhagfyr

Mis Chwefror nesaf – next February
Blwyddyn nesaf – next year
Pryd mae dy benblwydd? When’s your birthday? Yn mis Rhagfyr – In December

Special occasions

 • Penblwydd Hapus – Happy Birthday
 • Llongyfarchiadau enfawr Huge congratulations
 • Pob lwc Good luck
 • Nadolig Llawen Merry Christmas
 • Blwyddyn Newydd Dda Happy New Year
 • Dw i’n drist i glywed am dy golled – I’m sad to hear about your loss
 • Croeso mawr i’r babi newydd A big welcome to the new baby
 • Croeso cynnes yn ôl A warm welcome back
 • Pob dymuniad da ar ddydd eich priodas Greetings on your wedding day
 • Dymuniadau gorau ar dy ymddeoliad Best wishes for your retirement

The weather – Y Tywydd

 • It’s cold Mae’n oer
 • It’s sunny Mae’n heulog
 • It’s warm Mae’n gynnes
 • It’s hot Mae’n boeth
 • It’s raining Mae’n bwrw glaw
 • It’s snowing Mae’n bwrw eira
 • It’s cloudy Mae’n gymylog
 • It’s misty Mae’n niwlog
 • It’s hailing Mae’n bwrw cesair (South)/ cenllys (North)
 • It’s windy Mae’n wyntog
 • There’s a storm coming Mae storm yn dod
 • It’s stormy Mae’n stormus
 • Thunder and lightning – mellt a tharanau
 • It’s icy Mae’n rhewllyd
 • Be careful Bydd yn ofalus
 • It’s too windy Mae’n rhy wyntog
 • It was raining Roedd hi’n bwrw glaw
 • It will be raining Bydd hi’n bwrw glaw
 • It’s dry Mae’n sych
 • It’s wet Mae’n wlyb

The colours – Y lliwiau

 • red – coch
 • orange – oren
 • yellow – melyn
 • green – gwyrdd
 • blue – glas
 • purple – porffor (South), piws (North)
 • pink – pinc
 • white – gwyn
 • grey – llwyd
 • black – du

colourful lliwgar
Bright Llachar
Multi-coloured amryliw
Lovely Hyfryd
light green gwyrdd golau
dark blue glas tywyll

10 videos to help with Welsh pronunciation…. 10 fideo i helpu efo ynganu geiriau Cymraeg

I hope that our list of Welsh phrases and word were helpful. At Welsh gifts with heart we offer a range of Welsh language gifts and homeware products.

Leave a Reply